Over Farmony

Farmony, over een landbouw in harmonie

Een landbouw in harmonie met natuur en milieu? Of een producent in harmonie met zijn consument en de markt? Onmogelijk denkt u? De serious game Farmony over duurzame landbouw laat zien dat het wel degelijk kan.

Farmony is een educatief computerspel waarbij de speler een land- of tuinbouwbedrijf zo duurzaam mogelijk moet runnen. Al spelend ontdekt hij welke initiatieven Vlaamse land- en tuinbouwers vandaag nemen om hun productie duurzamer te maken op zowel ecologisch, economisch als sociaal vlak.

Waar komt ons voedsel vandaan en vooral hoe wordt het geproduceerd? De kloof tussen producent en consument was nog nooit zo groot. Farmony wil hier iets aan doen. Spelers ontdekken de dynamiek die leeft binnen verschillende landbouwsectoren om te verduurzamen en hoe landbouwers in hun concrete bedrijfsvoering op zoek gaan naar antwoorden op milieuvraagstukken, marktwerking en wetgeving.

Farmony laat toe om in een onderwijscontext het complexe begrip duurzaamheid uit te leggen aan de hand van een concreet voorbeeld, de Vlaamse landbouw. Jongeren ervaren het belang om een evenwicht na te streven tussen ecologische, economische en sociale aspecten van duurzaamheid.

Dit spel richt zich naar leerlingen uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs en sluit aan bij vakken uit zowel wetenschappelijke, economische als humane studierichtingen uit ASO, BSO en TSO. Farmony is een online spel waardoor het ook door een breed publiek of binnen jeugdwerking kan worden gespeeld.

Realisatie

Farmony werd gerealiseerd door Plattelandsklassen, Centrum Agrarische Geschiedenis, het Vlaams Audiovisueel Fonds en Vliegwerk.

Plattelandsklassen wil, als erkend centrum voor landbouweducatie, kinderen en jongeren op een ervaringsgerichte en educatieve manier in contact brengen met de hedendaagse land- en tuinbouw, voeding en platteland. Plattelandsklassen organiseert daarom meerdaagse Plattelandsklassen, ondersteunt educatieve hoeves en ontwikkelt diverse didactische materialen en methodieken om deze onderwerpen aan bod te brengen in een klascontext, en dit zowel voor kleuter-, basis- als secundair onderwijs.

Centrum Agrarische Geschiedenis vzw (CAG) is het expertisecentrum voor het agrarisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel. CAG wil een breed publiek aanspreken over verleden, heden en toekomst van landbouw, platteland en voeding. Educatieve initiatieven die jongeren informeren en inspireren, helpen dit te realiseren.

gebruiksvoorwaarden

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de hele website www.farmony.be. In dit document wordt de gehele website omschreven als “Farmony” en worden Vliegwerk cvba en Plattelandsklassen vzw omschreven als “de auteurs”. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van Farmony

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de inhoud van Farmony met de grootste zorg is samengesteld en daarbij gebruik gemaakt werd van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen de auteurs niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Farmony.be garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De auteurs wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Waar en wanneer Farmony links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden informatie door de auteurs wordt beheerd. De auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Informatie gebruiken

De auteurs behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik en gebruik binnen een educatieve context.

Wijzigingen

De auteurs behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Contactinformatie

Een antwoord op al uw vragen in verband met Farmony krijgt u via het mailadres farmony@vliegwerk.be